Demonstrative Pronouns

Introduction

We use demonstrative pronouns to indicate or point out something specific. For place and time we use the demonstrative pronouns tiuthat and ĉi tiu/tiu ĉithis. If we want to point out a particular quality, we use tiathis/that kind of.

Example

Knabino: Mi volas aĉeti rakedon. La mia rompiĝis ĉi tiun semajnon kaj mi havas gravan konkurson ĉi tiun semajnfinon. Kial ĉi tiu rakedo kostas pli ol tiuj sur la muro?

Vendisto: Tiuj estas por komencantoj. Ĉi tiu rakedo estas de pli bona kvalito kaj estas por progresintoj.

Knabino: Mi prenos ĉi tiun do. Mia unua instruado estis kiam mi havis kvin jarojn. Tiun nokton mi sonĝis ke mi estas fama tenisludanto kaj ekde tiam mi ludas tenison entuziasmege. Krome mi pensas, ke mia amikino ankaŭ havas tian rakedon.

Usage

Tiu/Ĉi tiu

We use ĉi tiu (this) for something that is close to the speaker. For something that is further away, we use tiu (that). To describe a noun more precisely, we use tia, which has the adjective ending -a.

Example:
ĉi tiu rakedo – tiu rakedothis tennis racket – that tennis racket
Ĉi tiu rakedo estas de pli bona kvalito kaj taŭgas por progresintoj.This tennis racket is better quality and suitable for advanced players.
tia rakedo - la ruĝa rakedothis/that kind of tennis racket - the red tennis racket

We can also use demonstrative pronouns to indicate time. We use ĉi tiu for a current period of time (e.g. this week, this month, this year etc.) and tiu for something in the distant past or future.

Example:
Mia rakedo rompiĝis ĉi tiun semajnon kaj mi havos gravan konkurson ĉi tiun semajnfinon.My racket broke this week and I have an important competition this weekend.
Mia unua instruado de teniso estis kiam mi havis kvin jarojn. Tiun nokton mi sonĝis, ke mi estas fama tenisludanto kaj ekde tiam mi ludas tenison entuziasmege.My first tennis lesson was when I was five years old. That night I dreamt of being a famous tennis player and I have been playing tennis enthusiastically since then. tiu oder tiu ĉi?

Tia

We use tia to talk about quality (type, appearance, condition etc.).

Example:
Mi pensas, ke mia amikino havas tian rakedon.I think my friend has that (kind of) racket.

Construction

Ĉi tiu or tiu ĉi?

There is no difference between ĉi tiu and tiu ĉi - they both mean the same thing. Whether ĉi comes before or after tiu depends on the speaker’s preferences.

Example:
Mi prenos ĉi tiun rakedon.I’ll take this tennis racket.
Mi prenos tiun ĉi rakedon.

Plural and Accusative Endings

Demonstrative pronouns match their corresponding nouns in case and number (plural/accustaive).

Example:
Kial ĉi tiu rakedo kostas pli ol tiuj rakedoj sur la muro?Why does this racket cost more that those rackets on the wall?
Mi prenos ĉi tiun rakedon.I’ll take this racket.
Mia amikino ankaŭ havas tian rakedon.My friend also has that (kind of) racket.
Tiuj rakedoj estas por komencantoj.Those rackets are for beginners.
Komencantoj aĉetas tiajn rakedojn.Beginners buy those (kinds of) rackets.

When using a demonstrative pronoun without a noun, we still have to take care to use the correct ending.

Example:
Do, mi prenos ĉi tiun.Then I’ll take this one.